نرخنامه ترجمه رسمی مصوب دادگستری

نام سند زبان مبدا زبان مقصد هزینه ترجمه هزینه نسخه اضافی هزینه تصدیق مدارک در دادگستری هزینه تائید مدارک در وزارت امور خارجه هزینه ارسال مدارک برای دادگستری و وزارت خارجه هزینه های دفتری هزینه تصدیق هر صفحه کپی همسر به ازای هر مورد در سند فرزند به ازای هر مورد در سند توضیحات به ازای هر مورد در سند عملیات
شناسنامه فارسي انگليسي 250,000 62,500 600,000 60,000 60,000 75,000 10,000 30,000 30,000 30,000 ثبت سفارش
کارت ملی فارسي انگليسي 200,000 50,000 600,000 60,000 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
دفترچه بیمه فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 60,000 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
وکالت نامه (نیم برگ) فارسي انگليسي 750,000 187,500 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی حصر وراثت فارسي انگليسي 600,000 150,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
سند تلفن همراه فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
گواهی تجرد،تولد، فوت فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزنمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی(هرترم) ترم فارسي انگليسي 150,000 37,500 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزنمرات دانشگاهی(هرترم) ترم فارسي انگليسي 180,000 45,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت شناسایی فارسي انگليسي 200,000 50,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت معافیت فارسي انگليسي 200,000 50,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ابلاغیه،اخطارقضایی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
برگه مرخصی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
توصیه نامه تحصیلی(بعداز تحصیلات سوم راهنمایی) فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
جواز اشتغال به کار فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
حکم بازنشستگی (کوچک) فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
حکم بازنشستگی (کوچک) فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
ریزنمرات دبستان ،راهنمایی(هرسال) ترم فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
فیش مستمری (کوچک) صفحه فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت بازرگانی هوشمند فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت عضویت نظام مهندسی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت نظام پزشکی فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت واکسیناسیون تاسه نوع واکسن فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت پایان خدمت فارسي انگليسي 300,000 75,000 600,000 0 60,000 75,000 10,000 0 0 0 ثبت سفارش
کارت معافیت فارسي آلماني 6,000,000 1,500,000 6,666 6,666 66,665 6,666 6,666 6,666 66,666 66,666 ثبت سفارش